Pensionvoorwaarden

PENSIONVOORWAARDEN    

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Het pension. De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier op zich neemt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd, geheten het DierenOpvangCentrum Noordwijk.
  2. De pensionhouder. De beheerder van het DOCN of een van de door haar gemachtigde medewerksters.
  3. De eigenaar. De eigenaar van het in pension onder te brengen dier of diens gemachtigde.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het pension aangegane pensionovereenkomsten.

De eigenaar geeft door het onderbrengen van het dier in het pension volmacht aan de pensionhouder die deze volmacht aanneemt, om (gedurende het verblijf van het dier in pension) als een goed pensionhouder te handelen. Bij eventuele medische verwikkelingen zal de pensionhouder in overleg met de aan het pension verbonden dierenarts besluiten over eventuele behandelingen van het dier. Partijen komen overeen dat de pensionhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, uitgezonderd indien sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de pensionhouder.

) De eigenaar is gehouden de in de pensionovereenkomst vastgestelde pensionprijs te betalen aan de pensionhouder.

) De eigenaar is verplicht het dier voor pensionopname van het dier te zorgen voor de verplichte vaccinaties. Het vaccinatieboekje blijft tijdens de pensionopname bij het pension.

) De eigenaar is verplicht het dier voor pensionopname een anti-vlooien- en ontwormbehandeling te geven en de data daarvan door te geven aan de pensionhouder.

) De eigenaar betaalt de vastgestelde pensionprijs direct contant of per voorkeur per pin als het dier wordt opgehaald.

) Bij annulering binnen 4 weken voor de aankomstdatum zullen administratiekosten in rekening gebracht worden.

Het dier zal worden opgehaald door de eigenaar of door diens gemachtigde op de overeengekomen ophaaldatum. Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de pensionopname beëindigd zijn. Indien de eigenaar het dier niet heeft opgehaald of doen ophalen op de overeengekomen ophaaldatum en binnen 14 dagen na het verstrijken van de ophaaldatum geen betaling van de eigenaar is ontvangen, draagt de eigenaar het in de overeenkomst omschreven dier onvoorwaardelijk in eigendom over aan DOCN, met behoud van alle aan de pensionhouder toekomende rechten tot gerechtelijke vordering van de verschuldigde betaling.

De in de pensionopname opgenomen persoonsgegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie