Plaatsingsvoorwaarden

1 De verkoper is nimmer aansprakelijk voor, door of vanwege het dier, veroorzaakte schade of kosten die optreden na het sluiten van de overeenkomst.

2 Dieren die binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst een bij het sluiten daarvan onbekend lichamelijk gebrek vertonen, kunnen door koper, na voorafgaande toestemming van de verkoper, door middel van het halen van een verwijsformulier, kosteloos ter behandeling worden aangeboden bij onze dierenarts.

3 De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de overeenkomst blijkt, en waarvan de verkoper redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, beperkt zich tot de verplichting van terugname van het dier en restitutie van de koopsom.

4 Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijs niet op de hoogte had kunnen zijn of behoren te zijn.

5 Eventuele kosten die koper door toedoen van de in art. 3 en 4 van deze voorwaarden genoemde gebreken heeft gemaakt of gaat maken, zonder voorafgaande toestemming van de verkoper om die kosten voor rekening van de verkoper te maken, zijn voor rekening van de koper, behoudens het gestelde in art. 2 van deze voorwaarden.

6 Behalve dat deze overeenkomst van koop en verkoop zonder rechtelijke tussenkomst van rechtswege ontbonden zal zijn, zal koper een bedrag van € 500,00 als boete voldoen aan verkoper indien: a) de koper het inde overeenkomst omschreven dier verkoopt, in eigendom of anderszins aan derden overdraagt (met of zonder vergoeding), zonder voorafgaande toestemming van verkoper: of als b) koper met het in de overeenkomst beschreven dier gaat fokken of jongen laat krijgen: of als c) koper er niet voor zorgt dat het in de overeenkomst omschreven dier voldoende vrijheid van bewegen heeft, goed gevoed wordt en behoorlijk wordt gehuisvest, een en ander ter uitsluitende beoordeling van de verkoper; of als d) koper het dier zonder medische indicatie ter euthanasie aanbiedt en verkoper hiervan (voordat daadwerkelijk euthanasie heeft plaatsgevonden) ongeacht op welke wijze kennis neemt en de euthanasie nog kan voorkomen.

7 Ontbinding op grond van een van de in art. 6 vermelde voorwaarden geeft de verkoper het recht het dier (zonder voorafgaande opzegging) op te eisen bij de koper of bij enig ander persoon, en het dier onder zijn/haar hoede te nemen, ongeacht waar het dier zich op dat moment bevindt.

8 In geval van ontbinding op grond van een van de in art. 6 vermelde voorwaarden, is verkoper niet verplicht tot restitutie van de koopsom.

9 In geval van plaatsing van een kitten dat gezien de leeftijd nog niet kan worden gesteriliseerd, verplicht de koper zich het kitten op tijd te laten neutraliseren. Zie ook art. 6b.

10 Wordt het in de overeenkomst omschreven dier bij de verkoper teruggebracht dan bestaat er geen recht op restitutie van de door de  koper betaalde koopsom. Deze zal aangewend worden voor de verdere verzorging van het bewuste dier