Plaatsing

Goede Match!

Dierenasiel Offem gaat zorgvuldig te werk bij het zoeken/vinden van een nieuwe eigenaar voor de te plaatsen dieren. Er  wordt er bij een mogelijke plaatsing in een nieuw ‘thuis’ op gelet of het dier past bij de nieuwe eigenaar en de bijbehorende gezins- en woonsituatie.

Plaatsingsovereenkomst
Bij de plaatsing tekent de nieuwe eigenaar een zogenaamde plaatsingsovereenkomst met onder andere opgenomen dat:
De nieuwe eigenaar zich verplicht het dier goed te verzorgen (voeden, huisvesten en voldoende beweging geven);
Het dierenasiel toezicht uitoefent op de naleving van de voorwaarden;
Indien de voorwaarden niet worden nageleefd  het dier weer kan worden opgeëist door het dierenasiel.

Nazorg
Na enkele weken of maanden (afhankelijk van het dier) vindt een nazorgbezoek plaats waarvoor een afspraak is gemaakt
De procedure rond plaatsing wordt geëvalueerd (waarbij ook het functioneren van het asiel en de medewerk(st)ers aan de orde kan komen). Er wordt gelet op gezondheid, gedrag, welzijn en leefomstandigheden van het dier. We vragen of er zich problemen hebben voorgedaan na de plaatsing, en of die zijn opgelost. We geven adviezen of verwijzen bij problemen door naar een deskundige op het asiel of elders.  Eventueel wordt een afspraak gemaakt voor een vervolgbezoek.

Nazorgformulier
Alle bevindingen worden ingevuld op een nazorgformulier: Alles in orde? Dossier gesloten!

Als er geen problemen zijn en de nieuwe eigenaar niet van de diensten van het dierenasiel gebruik hoeft te maken, wordt het formulier toegevoegd aan aan het dossier van het dier en daarmee het dossier gesloten. Doel van het dierenasiel is bereikt.

Als uit het merendeel van de nazorgbezoeken blijkt dat zowel de dieren als hun eigenaar blij en tevreden met elkaar zijn is het uiteindelijke doel van van het dierenasiel (het herplaatsen van dieren) bereikt